Fiskets gang uke 45

Publisert: av Kenneth Garvik

Flere utfordringer i fiske etter NVG-sild.

NVG-sild:
Flere utfordringer i NVG-sild fisket gjorde at vi fikk kun 20.300 tonn innmeldt sist uke. Dette er betydelig lavere enn uken før der vi hadde knappe 37.000 t.

Av ukens kvantum er 11.300 t fisket i Smutthavet. I dette område har været vært den største utfordringen der ett stort lavtrykk har dominert hele uken. Silden her er fortsatt stor med snittvekter fra 340 til 381 gram.
Ett annet trekk fra dette område er at silden har en mer vestlig utbredelse enn i fjor på samme tid. Fangstingen pågikk da rundt 100 n.mil lenger øst, og derved nærmere land. Silda har, etter fiskernes observasjoner, det ikke travelt med å nå kysten da det er relativ lite bevegelse i den.

Det resterende kvantum, 9.000 t er fisket på kysten, der hoveddelen, 8.200 t er fisket på Nord-Troms/ Vest-Finnmark i området fra Skjervøy til Lopphavet. Silden her er betydelig mindre med snittvekter fra 193- 240 gram, der snittet for alle fangster er på 218 g.
Utfordringen her fjordlinjen som er satt ytterst i Kvænangen. Både tilgjengelighet og størrelse, er slik bildet er nå, bedre innenfor sperringen. Blir andelen av småsild (gruppe 4) for stor i fangstene så skaper det utfordringer i forhold til omsetningen.

Vi hadde tidlig i uken et par fangster fra Gavlsfjorden i Vesterålen. Her var størrelsene mer attraktive med snittvekt på rundt 250 g. Fiskerne meldte om beskjedne kvanta i dette området og utfordringen med innblanding av torsk gjorde at Fiskeridirektoratet stengte et område her på fredag.

Det har vært mye fokus på økt fleks den siste periode, og fra fiskerhold har det vært ønske om økt mulighet for underfiske av årets kvote ut over dagens 10%. Nærings, - og fiskeridepartementet som skal beslutte her melder at beslutningen vil bli tatt innen kort tid.

I kommende uke er værutsiktene bedre i Norskehavet og vi forventer større deltagelse her.
I nord vil de minste båtene være i aktivitet, og vi får håpe at en her kan fiske på sild som inneholder lite sild under 200 gram slik at omsetningen går greit.

 

Makrell:
Også her har vinden hemmet fiske og totalt er det tatt 7.300 tonn. Her er forskjellen fra uken før stor da det ble fisket knappe 29.000 t.
Som ellers de siste ukene så er det utenlandske båter som bidrar mest. Der 4.200 er tatt fra denne gruppe, fra kyst har vi 1.700 t, ringnot 1.300 t og en trålfangst på 165 t.

Foruten noen få låsfangster, er hele kvantumet fisket i EU sonen. Fangstene her er tatt fra området sørøst av Shetland og videre sørover til området vest av Fladengrunn.

Størrelsen på makrellen ligger i området 350- 420 gram. Snittet for hele uken er på 392 g, noe som er marginalt lavere enn uken før.

Både for norske og utenlandske båter er det få båter med kvote igjen på makrell så vi forventer beskjedne kvanta i dette fiske fremover.

 

Nordsjøsild:
En del båter har fortsatt kvote igjen i dette fiskeri. Sist uke har vi hatt ni båter med totalt 1.625 tonn. Alle fangster er tatt i første del av uken da uvær har hemmet flåten fra onsdag av.

Også her er det i EU sonen fisket foregår og de fleste fangster er tatt litt lenger øst enn der makrellbåtene fisker.

I dette fiske vil deltagelsen bli større i kommende uke og vi får håpe at både silden er samlet og tilgjengelig for not, samt at værgudene er på lag med fiskerne.

 

Havbrisling:
Fem båter tok utseiling til havbrisling i uken. Så langt har det vært et magert resultat med kun to slumper på til sammen 190 tonn.

For de andre båtene har det stort sett vert leting på forskjellige brislingfelt sør i Nordsjøen.

 

Fisket etter indirekte konsum:
Kun tre båter har vært ute i dette fiske og vi har beskjedne kvanta med 800 t øyepål, samt noen slumper med kolmule, strømsild og hestmakrell.

 

Bergen 13.11.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt