Fiskets gang uke 45

Publisert: av Kenneth Garvik

Silda er kommet på Kvænangen og makrellfiske i Nordsjøen mot slutten.

Makrell:
En makrelluke med kvantum på nivå med de to foregående, og totalt er det fisket 24.500 tonn sist uke. Dagskvantaene har variert fra 4.900 t som høyest til 2,300 t som lavest.
Av ukens kvantum er det som forventet de utenlandske båtene som har bidratt mest. De har fisket 14.400 t, og største enkeltfangst fra denne gruppe er hele 2.200 t innmeldt fra «Research» fra Shetland. Det øvrige kvantum er fra ringnot med 7.100 t, kyst 1.300 t, SUK 1.000 t og trål 700 t.

Fisket denne uke har foregått øst av Shetland, og da i hovedsak nord av N 60⁰. Størrelsen på makrellen ligger i området 385 g som lavest til hele 490 g som høyest. Snittet ligger på¨444 gram.

I forhold til norsk kvote på makrell så er vi nå snart i mål der det er fisket 209.137 t av potensielt en kvote på 224.110 t, da inkludert fullt flexkvantum.
Det vil være få norske båter igjen på makrellfeltene fremover, der også de fleste utenlandske båtene er i havn med sine kvoter.

 

NVG-sild:
Vi fikk et betydelig lavere sildekvantum fra nord denne uke med 19.800 tonn i journalen. Hovedårsaken til dette er mye vind i siste del av uken både i Norskehavet og på Troms-kysten. Dette ser vi tydelig ved at kvantumet de tre første dagene er på 15.500 t

Fra Norskehavet meldte båtene om beskjedne registreringer og dyp sild de første dagene i uken. Utover i uken trakk båtene vestover mot færøysk og islandsk sone i Smutthavet, og der registrerte en mer sild som fortsatt stod dypt. I helgen er det tatt ett par fangster midt i Smutthavet og registreringene her er positive. I sum har vi beskjedne 3.800 t fra Norskehavet fordelt på 8 fangster, og silda her er stor på rundt 380 g.

I nord har hovedfisket vært i området nord av Andenes der fiskerne melder om periodevise store sildemengder og gode kast. Utfordringene her er å treffe på størrelsene som varierer fra 185- 261 g på snitt. Silda med snittvekter på rundt 250 g er betydelig mer attraktiv i markedet da andelen av gruppe 4 og 5 sild er mye lavere enn sild på 200 g i snitt. Så i dette området så ser det ut at 2016 og 2013 årsklassene er samlet.

Fra fjordsystemet nordøst av Tromsø fikk vi første fangst onsdag fra «Nygård Senior» med 125 t fisket rett sør av Vannøya. Senere fikk vi noen fangster litt lenger øst ved Lyngstuva. Også i Kvænangsområdet er det registrert mye sild, og i helgen har noen båter fått kaste på Reisafjorden og Kvænangen, innenfor fjordlinjene, under oppsyn av Sjøtjenesten som sjekker bifangst av hvitfisk. Vi forventer en videre kartlegging i dette område og forhåpentligvis blir det generell åpning slik som tidligere i år.

I kommende uke er håp om bedre værforhold og bedre tilgang på den store silda i havet. Her har rundt 15 båter ankommet i helgen, og kanskje kan dagene før nymånen være en god tid.
I nord blir det spennende å se hvordan fisket blir både nord av Andenes og i Kvænangen utvikler seg.

 

Nordsjøsild:
To ringnotbåter har tatt sildefangst i EU sonen vel 100 n.mil øst av Skottland. Dette er fin sild med snittvekter på over 200 gram.

Fiskerne melder om rogn og melkeinnhold i silda,noe som er uvanlig sent.

 

Hestmakrell:
Fra fire forskjellige kystbåter fikk vi innmeldt knappe 150 tonn med hestmakrell. Alle fangster er tatt i forskjellige fjorder i Rogaland.
Størrelsene på hestmakrellen ligger i området 450- 500 g.

 

Kystbrisling:
En båt, «Vågholm» har fisket knappe 30 t fra Sognefjorden. Dette er fin brisling på rundt 80 stk/kg.

Tirsdag åpner også fisket etter brisling i både Oslofjorden og Trondheimsfjorden. Mest spenning knytter det seg til Trondheimsfjorden der det var godt fiske i fjor, med hele 1.000 t.

 

Bergen 09.11.2020
Kenneth Garvik
[email protected]

Siste nytt