HI advarer mot havvind

Publisert: av Camilla Klævold

I en ny rapport fraråder de mot vindkrafutbygging i blant annet gyteområder og migrasjonsruter for fiskebestander

I rapporten fra Havforsknigsinstituttet blir det påpekt at det bør utformes en standarisert protokoll for havvindanlegg som er tilpasset norske forhold. Denne bør se på forholdene før utbygging, overvåke både fysiske og biologiske endringer under drift og etter anleggene er avviklet. Forskerne mener også at det bør være klare krav om at anleggene blir fjernet når driften er avsluttet.

HIs råd:
- HI anbefaler at det utformes en standardisert protokoll for havvindanlegg tilpasset norske forhold, som innbefatter grundige forundersøkelser av områdene før utbygging, samt overvåking av både fysiske og biologiske endringer under drift og etter avvikling av anleggene. På grunn av store svingninger i tettheter til pelagiske arter skal forundersøkelsene foregår i minst tre år. Protokollen bør også beskrive hvordan data bør gjøres åpent tilgjengelig.

- HI fraråder vindkraftutbygging i områder som er spesielt viktig for enkelte arter, som gyteområder og migrasjonsruter for aktuelle fiskebestander og beite- og kaste områder for enkelte sjøpattedyrarter.

- HI fraråder vindkraftutbygging i spesielt sårbare eller verdifulle områder.

- HI anbefaler at det ved utsteding av havvindkonsesjoner legges fram tydelige krav om fjerning av strukturene etter avsluttet drift.

- HI anbefaler bruk av støydempende tiltak som boblegardin under utbygging, og at man unngår utbyggingsarbeid i gyteperioder for fisk, samt beite og kasteperioder for sjøpattedyr, i og nær områder dette gjelder.

- HI anbefaler bruk av materialer i fortøyning av flytende vindturbiner som lager minst mulig støy ved bevegelser av turbinene, f.e unngå rykking og napping i ankerkjettingen.

- HI anbefaler innsamling av data for å undersøke i hvilken grad, vindkraftanlegg endrer fysiske forhold som f.eks. strømmønster og lydbilde. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig.

- HI anbefaler at det gjennomføres grundige forundersøkelser for å lage en oppdatert oversikt over artene i influensområdene før utbygging. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig.

- HI anbefaler innsamling av data for å undersøke i hvilken grad, vindkraftanlegg endrer biologiske forhold som f.eks. artssammenstilling og adferd. Innsamlete data bør være åpent tilgjengelig.


Les sammendrag og hele rapporten her:

Siste nytt