HI lanserer «Risikokartet for kysten»

Publisert: av Line Dale Nilsson

For første gang har havforskerne gjort en systematisk kartlegging av alle faktorer som kan sette kysten under press. Det gir en oversikt over den totale belastningen kysten vår blir utsatt for.

Forskerne ved Havforskningsinstituttet (HI) kartlegger ikke bare hvilke typer aktiviteter som skjer hvor langs kysten.

De bryter det helt ned til de ulike måtene hver enkelt aktivitet kan påvirke økosystemene på.

Kartlegger pressfaktorene – for å se hva de utgjør samlet
De ulike næringene og aktivitetene som skjer langs kysten, har forskerne kategorisert i ulike sektorer.

Videre har forskerne vurdert de ulike måtene hver enkelt sektor kan påvirke livet i havet på.

– Vi kan kalle disse ulike måtene for pressfaktorer. De er ulike effekter av en aktivitet, som kan påvirke, eller legge et press på, et økosystem, sier HI-forsker Johanna Myrseth Aarflot.

I dette prosjektet har forskerne brukt den samme inndelingen av kysten som i Trafikklyssystemet – de såkalte produksjonsområdene, som er basert på strømforhold og naturlige grenser mellom områder.

Har identifisert pressfaktorene i 16 sektorer
Til sammen har Johanna og kollegaene kartlagt 16 ulike sektorer.

Hva pressfaktorene kan være, vil variere fra sektor til sektor.

– Eksempelvis er fiskeri en viktig sektor langs norskekysten. Men hva er det helt konkret med fiskeri som kan påvirke økosystemene våre? Jo, det er selvsagt at de fisker opp fisk. Det vil naturligvis ha en påvirkning på bestanden, sier HI-forsker Johanna Myrseth Aarflot.

Men det er ikke bare selve fisket som betyr noe.

– Det man kanskje ikke tenker over, er at et fiskefartøy lager lyd eller at det forurenser. Bare der har vi tre ulike måter fiskeri kan påvirke på, altså tre forskjellige pressfaktorer, forklarer Aarflot, som har gjort tilsvarende øvelse for de andre sektorene.

Samlet belastning: Hvor stort er presset på det enkelte kystområdet?
Hver for seg - en enkelt faktor i en enkelt sektor - utgjør ikke nødvendigvis all verden i forskjell i et økosystem langs kysten.

For forskerne er det viktigste å se hva summen av alle faktorer i alle sektorer til sammen blir.

– For første gang har vi oppsummert hvilke menneskelige aktiviteter som påvirker kystområdene våre, hvordan de påvirker og i hvor stor grad. Når vi får et slikt totalbilde, så sier det noe om det samlede presset vi utsetter det enkelte økosystemet for, sier forskningssjef Frode Vikebø.

– Denne kunnskapen gjør oss i stand både til å rope varsko om totalbelastningen blir altfor stort i et enkelt område, men det åpner også opp for å se muligheter i områder der det kanskje er rom for mer aktivitet.

Les mer på HI:

Siste nytt