Høring: Avfallsplikt ved havn

Publisert: av Camilla Klævold

Myndighetene foreslår å endre regelverket slik at havner får plikt til å ta imot sortert og oppfisket avfall fra skip. Forslaget har vært på høring.

Dette skriver Fiskarlaget. Havner må etablere mottak for sortert avfall fra skip. Dette ligger altså i forslaget som nå går ut fra Miljødirektoratet. Sammen med Sjøfartsdirektoratet har de oversendt sitt endelige forslag, til Klima- og miljødepartementet.

De to direktoratene foreslo i 2020 å skjerpe kravene til havner for å sikre bedre mottak av sortert og oppfisket avfall fra skip. I dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall.


Viktig grep
-Norges Fiskarlag har for vår del vært tydelige på at havnene må ta imot alle typer avfall, også det som fiskefartøy tar opp under fiske, for at vi skal få en god nok situasjon for flåten. Erfaringene så langt er at det har vært preget av tilfeldigheter hvor gode kommunene og havnene har vært til å håndtere ulike typer avfall, sier seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag.

Hun mener det er viktige grep som nå tas fra myndighetene.

En side av forslaget fra direktoratene er imidlertid at det også innebærer en kostnadsøkning gjennom en generell avfallsavgift for skip. Gebyret er estimert til mellom 1000 og 1400 kroner.

-Dette jubler vi ikke for, men samtidig er det med på å gjøre at fartøyene får løst sine utfordringer i havn og totalt sett er dette bra, sier hun.

Det som imidlertid fortsatt mangler er hvordan denne avgiften skal innføres i praksis. Forslaget sier at det er opp til havneansvarlig å beregne gebyret, og de de kan også velge hvordan gebyret skal innkreves, enten pr anløp eller som sesong/årsgebyr.


Eget forslag
Norges Fiskarlag har, som en oppfølging av sin egen plan for arbeidet med marin forsøpling laget et forslag til hvordan en slik avfallsløsning bør være, og hvordan gebyret bør innkreves. Forslaget har vært på høring blant medlemslagene. Fiskarlaget vil nå gå i dialog med blant annet Norske havner for å gi sine innspill til relevante aktører. 


Les hele saken på Fiskarlaget:

Siste nytt