ICES anbefaler økning i kvoterådet for nordsjøsild for 2020

Publisert: av Roar Bjånesøy

ICES tilrår, fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2020 ikke overstiger 431 062 tonn, derav 418 649 tonn i direktefisket , skriver Havforskningen

For inneværende år er den anbefalte kvoten 291.040 tonn i direktefisket (311.572 tonn totalt), mens den avtalte kvoten endte på 385.008 tonn.

Havforskningen skriver at Gytebiomassen  har variert mellom 1,6 og 2,7 millioner tonn i perioden 1999-2018, og har hele perioden vært over MSY Btrigger (1,4 millioner tonn).

Fiskedødeligheten (F) har vært lavere enn FMSY (0,26) siden 1996. Selv om bestandsstørrelsen har vært stor, har rekrutteringen vært relativt lav siden 2002, og de to dårligste årsklassene siste 30 år har forekommet siste fem år (2014- og 2016-årsklassen).

Rådet har økt med 38.4% sammenlignet med ICES rådet for 2019 fordi estimatene av bestandsstørrelsen ble oppjustert i årets bestandsvurdering. Fiskepresset på bestanden er beregnet over alder 2-6 vinterringer. I de senere år, har imidlertid relativ fiskedødelighet økt for eldre sild (7+) og andelen eldre sild i fangstene økt; dette forventes å gi høyere fangster i 2020.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Gytebestanden ble i årets bestandsvurdering oppjustert tilbake i tid sammenlignet med tidligere bestandsvurderinger (for eksempel +16% for 2017). 2019 bestandsvurderingen var spesielt sensitiv til 2018 dataene fra det akustiske sildetoktet (HERAS). Kvaliteten på toktet ble vurdert og funnet tilstrekkelig. Den observerte revisjonen av bestandsvurderingen kan ikke fullt ut forklares, og vil kreve ytterligere vitenskapelige undersøkelser.

Saker relevant for rådet

Selv om rådet for 2020 tilsier økte fangster, forventes det en reduksjon i bestandsstørrelsen i de kommende årene. Dette skyldes mangel på sterke innkommende årsklasser, i kombinasjon med redusert innflytelse fra den sterke 2013-årsklassen til bestanden. SSB i 2020 forventes å være rundt 1.3 millioner tonn, det vil si lavere enn MSY Btrigger, om en fisker i henhold til ICES sitt råd (MSY tilnærmingen). Så lav gytebestand har vi ikke hatt etter 1996.

Fiskedødeligheten for de eldste aldersgruppene (7,8+ vinterringer) er utenfor aldersspennet til referansefiskedødeligheten (F2-6). MSY rådet for 2020 er forventet å gi en fiskedødelighet F2-6=0,24. Fiskedødeligheten for eldre sild (7-8+) er beregnet til å være rundt 0,6, og deres bidrag til den forventede fangsten forventes å øke fra 13% i 2019 til 30% i 2020. Som et resultat er fangstrådet for 2020 vesentlig høyere (38,4%) enn rådet for 2019.

EU og Norge satte 2019 kvoten for A-flåten basert på FMSY. Per dags dato er ikke ny forvaltningsplan avtalt, og A-flåtens råd for 2020 er basert på ICES sin MSY-tilnærming. For B-flåten antas en status quo fiskedødelighet (0,046). Fangstene i C-flåten og D-flåten er satt til null. Dette er i samsvar med ICES sin anbefaling om nullfangst av vestlig baltisk sild.

Nordsjøsild har flere gytekomponenter, inkludert Downs som gyter sør i Nordsjøen og i den Engelske kanal. Disse komponentene fiskes på deres respektive gyteområder og i et blandingsfiske i sentrale og nordlige deler av Nordsjøen. Bare Downs-komponenten fiskes sør i Nordsjøen. For å beskytte komponentene settes det delkvoter for sørlige Nordsjøen og den Engelske kanal, så vel som for resten av området. Slike tiltak bør videreføres for å beskytte de forskjellige komponentene. For å sikre maksimal produktivitet i bestanden, bør alle populasjoner i bestanden beskyttes gjennom en langsiktig forvaltningsplan.

Dersom det settes en kvote i Skagerrak-Kattegat som åpner for overføring av fangst til Nordsjøen, vil dette medføre økt fangst og fiskedødelighet for nordsjøsild.

Fangst av vestlig baltisk sild forventes i sildefisket i den nordøstlige delen av Nordsjøen. Uten ekstra område- og sesongbegrensninger i sildefisket i Nordsjøen i 2020 vil fangsten av vestlig baltisk sild i Nordsjøen trolig være av være av samme størrelse som tidligere (~ 2164 tonn i 2018).

Ifølge en sikkerhetsklausul i kvotesettingsprosedyren for EU-Norge for sild i Skagerrak-Kattegat, bør metoden nå ikke brukes for å gi råd fangst om C-flåtens fangst, da det er alvorlig bekymring rundt statusen til bestanden av vestlig baltisk sild.

Aktiviteter som har en negativ innvirkning på sildas gyteområde, bør ikke forekomme, med mindre effektene av disse aktivitetene har blitt vurdert og vist seg å ikke å være skadelige.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 800 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 900 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 1 400 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,34
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,30
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan*
Ventet fiskedødsrate i 2019: 0,194
Ventet gytebestand i 2019 (høst): 1 528 855 tonn

se hele rådet her: 

Siste nytt