Info om tilleggsinnmeldinger

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rundskriv 18/22 fra Sildelaget informerer nærmere om regelverk ved tilleggsinnmeldinger i pelagisk fiske

Se hele Rundskriv 18/22 her:


Rundskriv Nummer : 18/22  

Tema : TILLEGGSINNMELDINGER – NÆRMERE KJØREREGLER  

Til : Fiskere og kjøpere av pelagisk fisk  

Sted : Bergen Dato : 04.08.2022 

 

Etter avtale mellom Sjømatbedriftene, Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag åpnes det for tilleggsinnmeldinger på nærmere angitte vilkårHer følger det nærmere regelverket: 

 

 1. 1. Hovedregelen er at § 12.1 i Lagets forretningsregler skal gjelde, dvs at fartøyene skal levere solgt fangst uten opphold til kjøper.

  

 1. 2. Tilleggsinnmeldinger tillattes imidlertid etter døgnets siste auksjon ifm med dag-/kveldsfiske etter nordsjøsild og makrell til konsum. OBS! Salgsleder/Salgsbordet skal i disse tilfellene kontaktes/informeres ved setting av bruk. Og, det må dokumenteres at det er en reell ny fangst (temperaturlogg fra tankene, sporings- og elektronisk fangstdagbokdata eller direkte videooverføring). 

   

 1. Likedan tillattes tilleggsinnmeldinger ifm tråling/trålfiske «i kanten» ifm avstemming av leveranser av hvitfisk og leveranser av pelagisk fisk til mel/olje.

 

 1. Tilleggsinnmeldinger tillates også dersom et fartøy har avsluttet fiske til konsumformål og ønsker å fortsette fiske til mel-/oljeformål på samme turen.

 

 1. 5. Det kan videre i særskilte tilfeller bli gitt dispensasjon for tilleggsinnmeldinger i med ref til §12.1.  Følgende vil da gjelde

 

 1. a. Salgsleder/Salgsbordet skal godkjenne merfiske/tilleggsinnmelding. OBS!  Om slik godkjenning ikke er gitt har ikke fisker lov til å fortsette fisket etter ordinær innmelding/salg.
 2. b. Kjøper som har kjøpt den ordinære innmeldingen skal om mulig og dersom det er hensiktsmessig høres i slike sammenhenger (Salgsleders ansvar).  Og, dersom tilleggsinnmelding vil innebære utsatt produksjonsstart for kjøper (fartøyet rekker ikke anlegget iht opprinnelig avtaletidspunkt), dette forholdet avklares med kjøper før dispensasjon gis. Andre fartøyer som er kjøpt av nevnte kjøper/landanlegg må ikke bli gjort skadelidende i nevneverdig grad (mye lengre venting eksempelvis) om merfiske/tilleggsinnmelding skal godkjennes. 
 3. c. Ved slakt fiske, få fartøyer på havet og god kapasitet på land-/produksjonssiden utvises det stor fleksibilitet ved vurderingen.
 4. d. Dersom et fartøy uventet/utilsiktet treffer på fisk på vei til land med en last skal dette hensyntas positivt i vurderingen.
 5. e. Dersom det er behov for å avhjelpe et fartøy som ikke har kapasitet til å ta all fisken selv (overpumping) skal dette hensyntas positivt i vurderingen.

 

 1. 6. Tilleggsinnmeldinger skal ha utbudsområde med utspring i summen av ordinært innmeldt kvantum og tilleggsinnmeldt kvantum. OBS!  Tilleggsinnmeldinger 50 t og mindre trengs ikke omsettes på auksjon.

   

 1. 7. Tilleggsfangst kan ikke losses før fangster kjøpt i tidligere auksjon av samme kjøper er ferdig losset.  Dette gjelder uavhengig av bestemmelsen i forretningsreglene § 12.6 om lossetørn etter ankomst.

  

 1. 8. Dersom fartøyer ikke overholder overnevnte regelverk vil de bli underlagt reaksjoner iht gjeldende regelverk for brudd på utbudsreglementet, jfr Rundskriv 20/19. Gjelder største utbudsområde for en fangst, vil en ikke godkjent tilleggsinnmelding også utløse reaksjon i samsvar med prinsippene inntatt i Rundskriv 20/19.  Eksempelvis er det meldt inn 800 t nvg-sild ordinært og det dernest kommer en ikke godkjent tilleggsinnmelding på 200 t, vil det innebære at halve verdien av 120 t vil være gjenstand for inndragning.

 

 1. 9. Ordningen vil ellers være gjenstand for en tett og kontinuerlig vurdering fra både kjøper- og fiskersiden med tanke på hvorvidt det må gjøres tilpasninger i ordningen eller om en i verste fall må skrote ordningen.  Det er derfor viktig at fiskerne har både respekt og forståelse for de vurderingene Norges Sildesalgslag gjør i de enkelte

   

 

 

 

Med vennlig hilsen  

NORGES SILDESALGSLAG 

 

 

Kenneth Garvik 

Roald Oen 

Siste nytt