Informasjon til fiskerne

Publisert: av Camilla Klævold

Sildelaget minner om forretningsreglene i henhold til tilleggsinnmeldinger

Norges Sildesalgslag har den siste tiden registrert at enkelte fartøyer kommer med tilleggsinnmeldinger etter at fartøyene har meldt inn ordinært og solgt.

I henhold til reglene skal fartøyene melde inn sine respektive fangster etter avsluttet fiske, jfr Lagets forretningsregler § 8.1 det det heter ”Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til laget og ikke levere fangst uten etter henvisning fra Laget, dersom ikke annet er bestemt”.  Det vil altså ikke være i tillatt for fartøyer å melde inn fangst ordinært som selges på auksjonen, samtidig som fartøyet velger å fortsette leting/fisking.  I slike tilfeller vil fartøy være i brudd med nevnte bestemmelse.

Med henvisning til Lagets forretningsregler §12.1 heter det videre: «Etter at salg har funnet sted skal fangsten uten opphold (OBS! Uthevet her) leveres fra Fisker til Kjøper som plikter å ta imot fangsten».  Som det fremgår av §12.1 skal altså fangster etter at salg har funnet sted uten opphold leveres fra fisker til kjøper. Med andre ord tillater ikke nevnte bestemmelse at fartøy fortsetter leting/fisking etter at et salg har funnet sted.

Norges Sildesalgslag ber på bakgrunn av overnevnte om at fartøyer overholder det som her er presisert.  Det understrekes også at sistnevnte gjelder i alminnelighet og uavhengig av fiskeri. 

Reaksjoner ved eventuelle brudd på lagets forretningsregler fremgår av forretningsreglenes §20.3 der det heter følgende:  «Fangst i strid med Lagets Forretningsregler, eller bestemmelser gitt i medhold av disse, kan med hjemmel i fiskesalslagslova § 21 inndras eller tilbakeholdes.  Avgjørelsen vil være et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens og kan påklages.


Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt