Ingen loddekvote i Barentshavet i 2021

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddebestanden ligg godt under grensa for at det internasjonale havforskingsrådet ICES kan tilråde en kvote, men havforskerne ser mye unglodde

Dette melder Havforskningen:   

Se hele kvoterådet her:

Det er ekkoloddregistreringane på det årlege økosystemtoktet i Barentshavet som gir det viktigaste grunnlaget for å anslå kor mykje lodde det er. Ut frå toktet i haust har forskarane rekna at bestanden av gytemoden lodde no er på 545 000 tonn.

Men så skal torsk og andre rovdyr forsyne seg. Forskarane lagar derfor ei prognose for kor mykje lodde det er sannsynleg at overlever lenge nok til å gyte innan 1. april neste år.

– Den nedre grensa for å kunne hauste av bestanden, er bestemt til 200 000 tonn. Det er berre 27 prosent sannsynleg at gytebestanden held seg over denne grensa, sjølv utan fiske, forklarar havforskar Bjarte Bogstad.

Han er norsk medlem i rådgivingskomitéen til ICES, og med i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som blir einige om forvaltning av lodda i Barentshavet.

– Russland og Norge har som mål at lodda først og fremst skal vere mat for andre dyr i økosystemet i Barentshavet. Det er eit eventuelt overskot vi skal fiske på, seier Bogstad.

Bestanden er større enn til same tid i fjor. I tillegg ser forskarane nytt lys i enden av tunnelen. Det var gode mengder unglodde i Barentshavet under årets økosystemtokt. Dersom desse rekruttane overlever, går dei inn i gytebestanden til fisket i 2022.

– Mengda eitt år gammal lodde på økosystemtoktet i haust er den høgaste vi har målt sidan 2013, seier forskaren.

Det har og vært forsinket dekning på russisk side: Se hele saken hos HI her 

Siste nytt