Loddefiske ved Island - en oppsummering

Publisert: av Roar Bjånesøy

Loddefisket ved Island i år foregikk på en måned fra første fangst 22 januar.  Totalen kom på 74 000 tonn

Norsk kvote

Endelig totalkvote (TAC) for loddefisket ved Island i 2017/2018 ble fredag 2. februar satt til 285.000 t (opprinnelig var TAC 208.000 t).

Norsk disponibel kvote var på 73.824 t, bestående av 22.800 t iht Trepartsavtalen (norsk andel 8%), 31.024 t fra Island iht Smutthullsavtalen og 20.000 t fra EU. Hele den norske kvoten kunne fiskes i Islands økonomisk sone (IØS).


Utfordrende fiske

Første innmelding fra fisket kom 22. januar og fisket foregikk frem til «deadline» for fiske i IØS den 22.02. Fisket foregikk i all hovedsak i februar med totalt innmeldt 70.000 t. Dårlig vær gjorde at årets fiske trakk ut i tid, mens mye åte gjorde at lodda var lite attraktiv for konsum til tross for at lodda var relativ stor (ca 40 stk samfengt pr kg).

Vinterfisket resulterte i totalt 74.000 t hvorav 8.500 t til konsum og 65.500 t til mel olje. Tilsvarende tall for vinteren 2017 er 59.300 t hvorav 52.900 t til konsum og 6.300 t til mel/olje. Hovedandelen av fangstene i vinter er landet på Island (ca 85%) mot vel 50% i 2017.

Omsetningen

Mens førstehåndsverdien av vinterfisket i 2017 endte på 315 mill, resulterer årets vinterfiske i en førstehåndsverdi på 190 mill. Altså en betydelig verdireduksjon til tross for at fangstene økte med knapt 15.000 t. Betydelig svakere prisoppnåelse for leveringer forklarer nedgangen. I gjennomsnitt har kjøperne betalt kr 2,60 pr kg i vinter mot kr 5,57 pr kg i 2017, en nedgang tilsvarende vel 53 %.

For levering til konsum er det oppnådd kr 2,92 pr kg i vinter mot tilsvarende kr 5,95 pr kg i 2017. For levering til mel/olje derimot har prisene økt, fra kr 2,38 pr kg i 2017 til kr 2,55 pr kg i vinter.»

Siste nytt