Makrellfisket sørget for økonomisk vekst

Publisert: av Camilla Klævold

BNP Fastlands-Norge vokste 1,1 prosent i august, ser man bort fra fiskeri er veksten mer moderat

Dette kommer fram i en pressemelding fra SSB. Målt i faste priser og korrigert for sesongvariasjon, vokste bruttonasjonalproduktet (BNP) for fastlands-Norge med 1,1 prosent fra juli til august, ifølge nasjonalregnskapet. Holdes fiske og fangst utenfor, var oppgangen en del svakere, nærmere 0,4 prosent. Aktiviteten i tjenestenæringene tok seg videre opp i august, og det var særlig forretningsmessig tjenesteyting som trakk opp den samlede veksten.

– Makrellkvoten var større i år enn de to foregående årene, og om lag halve kvoten ble landet i august. Det trakk opp bruttoproduktet i både fiskeriene og fiskeindustrien, sier Pål Sletten, seksjonssjef ved nasjonalregnskap i SSB.


Brexit
Etter at Storbritannia forlot EU og ble ny selvstendig kyststat, klarte ikke norske og britiske myndigheter å komme til enighet om en bilateral avtale om gjensidig adgang på felles bestander og bytte av fiskekvoter med hverandre. Det ble heller ikke enighet om en kyststatsavtale for makrellfisket. Norge fastsatte derfor egen makrellkvote og myndighetene oppfordret fiskeflåten til å fiske mest mulig av årets kvote i norske farvann. Det førte til at makrellfisket kom tidligere enn normalt.

– Ser vi bort fra fiskeriene, fortsatte gjeninnhentingen etter pandemien og august var den femte måneden på rad med oppgang i BNP Fastlands-Norge. Sommermånedene er imidlertid preget av sterk sesongvariasjon, og tallene bør derfor tolkes med varsomhet, sier Sletten.


Tjenestenæring
Annen vareproduksjon vokste 1,7 prosent fra juli til august. Mesteparten av veksten skyldes makrellfisket. Produksjon av elektrisitet trakk ned veksten i august, sammen med bygge- og anleggsvirksomheten.

Tjenestenæringene vokste samlet sett 1,4 prosent fra juli til august. Blant tjenestenæringene var forretningsmessig tjenesteyting den største bidragsyteren, hvilket i all hovedsak skyldes unormalt lave nivåer for reisebyrå- og reisearrangørvirksomheten i juli, som da fortsatt var negativt påvirket av reiserestriksjoner.


Bearbeiding drar opp
Bruttoproduktet i industri og bergverk sank 0,7 prosent i august. Trelast- og trevareindustri hadde det største negative bidraget, men nesten alle industrigrener hadde en moderat tilbakegang i august. Unntaket var næringsmiddelindustrien som hadde god vekst, særlig innenfor bearbeiding av fisk.

Utvinning av olje og gass vokste 6,3 prosent. Samlet BNP for Norge, inkludert olje og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, økte dermed 2,0 prosent, målt i faste priser. Produksjonskapasiteten på Johan Sverdrup-feltet økte i mai, og Martin Linge-feltet kom i drift i sommer, noe som bidrar til volumveksten i august.

Mer om eksport og investeringer hos Statistisk Sentralbyrå:

Siste nytt