Mangler kunnskap

Publisert: av Roar Bjånesøy

Forskere fra HI ( Havforskningen) mener det er stor kunnskapsmangel om områder regjeringen vil åpne for mineralutvinning på havbunnen

Kartlegging anslår at det kan ligge mineraler som kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull verdt flere milliarder kroner på havbunnen vår.

HI-forskere peker på at det er stor kunnskapsmangel om økosystemene i havområdene som regjeringen vil åpne opp for mineralutvinning. Dette gjelder både i vannmassene, og spesielt i de dypere bunnområdene.

Dette skriver havforkningen på sine nettsider i forbindelse med at Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for en slik gruvedrift i norske havområder.

Kunnskapsmangel om både havøkosystemene, utvinningsteknologi og hva som vil bli sluppet ut i utvinningsprosessen trekkes fram i høringssvaret, med særlig fokus på manglende modeller for partikkelspredning, typer av partikkelutslipp, mikrobiologiske forhold, sårbare bunnhabitater, bunnfisk, pelagisk fisk og sjøpattedyr.

– Vi vet for lite om områdene som vurderes åpnet for gruvedrift, sier forsker Terje van der Meeren.

Forskerne er også bekymret for overlevelsen til fiskeegg.

– For en rekke arter er oppdrift viktig for overlevelse og spredning av egg. Partikler fra utvinningen kan feste seg til eggene og redusere denne oppdriften, sier van der Meeren.

Fiskelarver er også utsatt, og eksponering for partikler kan resultere i redusert vekst og kvelning ved at gjellene går tett.

Hoppekrepsen Calanus (Raudåte) er en viktig del av dietten til både fiskelarver og voksen fisk som sild og makrell. Raudåten overvintrer i dypet i Norskehavet og vil derfor være utsatt for effektene mineralutvinning.

I tillegg kan denne spise mineralpartikler og bidra til akkumulering av metaller og kjemikalier fra utvinningen.

Les mer fra saken hos HI her: 

Også Fiskarlaget har bedt myndighetene avvente en satsing på marin gruvedrift.

Norges Fiskarlags mener de samlede kostnadene og ulempene ved marin gruvedrift vil overstige det samfunnsøkonomiske potensialet for verdiskaping. Vi har derfor bedt myndighetene avvente en slik satsing, skriver Fiskarlaget.

De skriver blant annet:

Norges Fiskarlag ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer. Samtidig stiller vi krav om at ny virksomhet ikke bygges opp på bekostning av hav- og fjordmiljø, sjømattrygghet, gyte- og oppvekstområder, ville bestander eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Fiskeriene er basert på fornybar biologisk produksjon, og er derfor grunnleggende avhengig av et rent og rikt hav.

Etter vår oppfatning vil det samfunnsøkonomiske potensialet for verdiskaping være langt mindre enn de samlede kostnadene og ulempene ved marin gruvedrift. Vi mener nødvendig kunnskap derfor må innhentes før det åpnes for slik ny virksomhet. Vi er positivt innstilt til en videre kartlegging av mineralressursene på norsk sokkel, men stiller spørsmål ved hvorfor det er så stort hastverk med å gjennomføre en åpningsprosess.

 

Les hele høringsvaret fra Fiskarlaget her: 

 

Siste nytt