Melder ikke ut faststående fiskeredskaper i Lofoten

Publisert: av Camilla Klævold

Fiskeridirektoratet har fått mange henvendelser om faststående redskap som ikke er meldt ut til kystvaktsentralen

Fiskeridirektoratet oppfordrer alle som har tatt opp faststående redskap om å sjekke at redskapet er meldt tatt opp hos kystvaktsentralen.

Innmeldt redskap som ikke er i fiske og ikke meldt ut, gjør det vanskeligere for de som driver fiske som omfatter den lokale reguleringen.Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2019 (Lokal regulering av Lofotfisket)

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 28. januar 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 32.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder i perioden 1. mars til 15. april 2019 i Lofoten innenfor Fiskeridirektoratets etablerte fangstruter 00-03, 00-04, 00-10, 00-46, 00-47, 00-48 og 00-49, se kartvedlegg.

Bestemmelsene i § 5 om innmelding og merking av faststående redskap og § 6 om røkting av faststående redskap gjelder også på yttersiden av Lofoten i fangstrutene 05-08, 05-09, 05-14, 05-15 og 05-16, se kartvedlegg.

§ 2 Linefelt utenfor Henningsvær
Utenfor Henningsvær opprettes det et særskilt linefelt innenfor følgende koordinater, se kartvedlegg:

    Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.
    Nord 68 grader 07,65 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
    Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 09,80 minutter.
    Nord 68 grader 05,50 minutter. Øst 014 grader 05,90 minutter.

I linefeltet er det forbudt å fiske med garn og snurrevad.

§ 3 Minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad
Det er forbudt å fiske med snurrevad nærmere enn 0,2 nautiske mil fra utsatte fiske- eller fangstredskaper eller merke for slike redskaper eller fartøy som driver garn- eller linefiske.

§ 4 Begrensninger for fiske med snurrevad i reguleringsområdet
Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau i fangstrutene 00-10, 00-46, 00-47 og 00-48.

Direktefiske etter torsk med snurrevad er forbudt mellom kl. 20.00 og 06.00.

§ 5 Innmelding og merking av faststående redskap
All faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak sammen med fartøyets fiskerimerke. Faststående redskap som settes i samme posisjon over tid, skal meldes på nytt hver sjuende dag etter at redskapet først ble innmeldt.

All faststående redskap skal være forsvarlig merket med flagg og refleksmidler. Ilen lengst mot sør skal merkes med enkeltflagg og ilen mot nord skal merkes med dobbeltflagg.

§ 6 Røkting av faststående redskap
Garn skal røktes daglig.

Line skal røktes minst annenhver dag.

§ 7 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet region Nordland kan endre eller oppheve denne forskriften.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mars 2019.

Kart:

Siste nytt