Metoderevisjon førte til 74% økning

Publisert: av Camilla Klævold

Estimert gytebestand på makrell er nå 4,16 millioner tonn, men det betyr ikke nødvendigvis nytt kvoteråd for 2019

Gytebestanden for makrell er justert opp fra 2.35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn i ICES sin reviderte beregningsmetode.

Beregningene fra den reviderte metoden tilsier at makrellbestanden er i god forfatning, og ikke under føre-var-grensa som var grunnlaget for årets kvoteråd.

I høstens bestandsberegning for makrell valgte HI å kommentere usikkerheten og påpekte behovet for å revidere beregningsmetoden. Dette var på bakgrunn av nye funn i ekspertgruppa i ICES.

– Med revisjonen er oppfatningen av makrellbestanden betydelig endret siden forrige rådgivning. Vi venter at ICES vil legge den til grunn for framtidige kvoteråd, sier forskningsdirektør Geir Huse til Havforskningsinstituttet.


Ikke automatisk nytt kvoteråd
Metoderevisjonen fører ikke automatisk til et nytt kvoteråd for 2019. Det må i så fall kyststatene som forvalter makrellen be ICES om.

– Hvis ikke, vil den reviderte metoden først gjøre utslag i høstens kvoteråd for 2020, så sant ICES vedtar at det er den de vil bruke, sier forskningsdirektør Geir Huse ved HI.

MSC sertifisering
Makrell mistet sin MSC sertifisering med virkning fra 2. april etter en ekstraordinær revisjon, utløst av makrellrådet som ble gitt i høst. Det nye bestandsestimatet viser at MSC sertifikatet på makrell ble suspendert på feil grunnlag.

Fiskebåt og Norges Fiskarlag, sammen med parter fra næringen i EU, var på tirsdag i møte med MSC og sertifiseringsselskapene Lloyds og SAI Global for å få opphevet suspensjonen. Situasjonen er fremdeles uavklart. Et nytt råd fra ICES kan hjelpe i sertifiseringssaken, derfor har Fiskebåt vært i kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet og anmodet om at en slik bestilling sendes til ICES.

Legger mer vekt på fiskeridata
Bestandsberegningen for makrell er basert på fiskeridata og fire indekser fra forskningen: Tråltoktet, rekrutteringsindeksen, eggtoktet og gjenfangst av merket makrell.

– Oppjusteringen av bestanden skyldes blant annet at vi har luket bort usikre data fra merke-gjenfangst-indeksen, forklarer havforsker Aril Slotte som har deltatt i revisjonsarbeidet i ICES.

– Blant annet har vi valgt å se bort fra makrell fra de to første årene med RFID-merking. Da var ikke systemene for å registrere fisken helt på plass i utenlandske fiskemottak, sier han.

Omrokeringene har ført til en jevnere balanse mellom de ulike indeksene fra forskningen. I den reviderte metoden har data fra fiskeri større innflytelse på den beregnede bestandsstørrelsen.
Nedgangen startet senere

Nedgangen startet senere
– Oppdaterte og gode tall for rekrutteringen av makrell i senere år bidrar også til å løfte bestanden i den reviderte beregningen, sier Slotte.

Makrellens antatte utvikling over tid har også endret seg.

Med den gamle beregningen toppet bestanden seg i 2011, før den startet en gradvis nedgang. I det nye bildet startet nedgangen først i 2015.

Venter mindre svingninger i bestandsvurderingene
Forskerne understreker at usikkerheten i makrellberegningen fremdeles er stor og at bildet kan endres når nye år med data kommer til. Men de venter at den reviderte metoden gir mindre svingninger i resultatene på sikt.

– Makrellen er en vanskelig bestand å beregne, men den reviderte metoden er mindre sårbar for store, årlige variasjoner i toktindeksene og mer stabil over tid, sier Aril Slotte.

Resultatet kan bli større forutsigbarhet i framtidige kvoteråd.

Les hele rapporten fra ICES her:

Siste nytt