Mindre makrell neste år ?

Publisert: av Roar Bjånesøy

Redusert makrellkvote i 2022 kan gi trygghet for makrellkjøperne i år, skriver bransjeanalytiker

Kronikk av Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Toktresultater antyder reduserte makrellkvoter neste år. Det gir trygghet for pelagisk konsumindustri som i sommer og høst har kjøpt og fortsatt kjøper inn rekordstore mengder med makrell, fordi eksportprisene typisk øker når tilførselen faller.

Det siste tiåret har det vært gjennomført tokt i Nordøst-Atlanteren for å tilegne seg en aldersbasert mengdeindeks for atlantisk makrell. Toktresultatene er viktig i forbindelse med kvoteanbefalingen fra det internasjonale rådet for havforskning (ICES). Foreløpige resultater antyder en kvotenedgang neste år. Det gir trygghet for industrien som tar imot rekordhøye volum med makrell i disse dager. Hvor stor den norske makrellkvoten blir, er avhengig av totalkvoten og fordelingen av den kyststatene imellom.

Årets sesong

Årets sesong har vært, er og vil fortsatt være spesiell fordi norske fartøy skal fiske mer makrell enn noen gang. Den norske kvoten er på 305 000 tonn, til sammenligning er det høyeste landingsvolumet som noen gang er registrert fra norske fartøy på ett år 278 000 tonn, en rekord som stammer fra 2014. Selv om ICES anbefalte en nedgang i makrellfisket i år, økte den norske kvoten med over 40 prosent. Kvoteøkningen kom fordi Norge fastsatte en høyere andel av totalkvoten enn hva tilfellet har vært de siste årene. Kvotenivået er imidlertid innenfor det interesseorganisasjonen Fiskebåt mener er riktig i forhold til sonetilhørighet. Hvor stor den totale fangsten blir, er avhengig av hvilke strategier fiskeflåten har i forhold til kvotefleks, hvor lenge makrellen er i norsk sone og fangsteeffektiviteten de neste ukene.

Førstehåndspriser

På grunn av den høye kvoten var det knyttet stor spenning til årets fiske. Fisket startet tidligere enn normalt, på grunn av den høye kvoten og fordi man ikke har tilgang til å fiske i britisk økonomisk sone. Snittprisen hittil i år i Sildesalgslaget er på 10 kroner per kilo. I forrige uke var førstehåndsprisen 9,6 kroner.

Det har imidlertid vært store variasjoner i førstehåndsprisen i år, avhengig av størrelsen og kvaliteten på makrellen. Enkelte fangster ble derfor betalt med over 12 kroner per kilo i forrige uke. I perioder har kapasiteten på land vært sprengt, noe som i perioder har presset prisene. Det har også resultert i at mindre mengder makrell har gått til mel- og olje (5 000 tonn) til mellom 5 og 6 kroner per kilo. Selv om mange ringnotfartøy har rigget seg for å fiske med trål, har majoriteten av makrellen vært fisket med not.

Eksportpriser

I august var eksportprisen på fryst makrell 14 kroner per kilo. Den fryste makrellen til USA ble betalt med 17 kroner per kilo, mens prisen til Nigeria var 10 kroner per kilo. Fordi det er større avstand mellom eksportprisen og førstehåndsprisen enn normalt, blir lønnsomheten god for pelagisk konsumindustri inneværende år, slik den også var i 2014, forrige gang makrellkvoten var rekordhøy. Samtidig gir høye volum flere kilo å dele de faste kostandene på. Flere industribedrifter antyder imidlertid bekymringer rundt prisen og tilgangen på transport, fryselager og emballasje når enorme mengder med makrell skal landes på kort tid.

Toktresultater

Det internasjonale makrelløkosystemtoktet ble gjennomført med fem fartøy fra fire nasjoner (Norge, Island, Færøyene og Danmark) i sommer. Hensikten var å tilegne seg en aldersbasert mengdeindeks. Indeksen blir inkludert i bestandsberegningen og har betydning for kvotefastsettelsen. Området som ble kartlagt var mindre enn tidligere på grunn av redusert geografisk utbredelse. Sammenlignet med i fjor ble mengdeindeksen redusert med 59 prosent i biomasse og 53 prosent i antall individer. Det er imidlertid grunn til å tro at kvotenedgangen blir betydelig mindre.

Implikasjoner

Når kvotene faller, vil imidlertid førstehåndsprisen øke, fordi en større andel av makrellen går til de best betalende markedene i Asia. Samtidig har det vært en vekst i etterspørselen etter makrell de siste årene. Med reduserte kvoter og fortsatt svak krone, er det grunn til å tro på makrellpriser en plass mellom nivåene i 2018 og 2019. Hvis norske fartøy får tilgang til å fiske i britisk økonomisk sone neste år, vil det ha en positiv effekt på prisen, fordi sesongen blir lengre og fordi fisken ofte er både større og feitere sent enn tidlig i sesongen. Konsumindustrien, som har kjøpt mye makrell, også til lager i høst, vil profitere på stigende eksportpriser.

Hvorvidt fangstintnektene fra årets makrellfiske blir rekordhøye, er avhengig av om hele kvoten blir fisket i år og prisutviklingen de neste par ukene. Med gode marginer og mange kilo å dele de faste kostnadene på, blir det med stor sannsynlighet et godt år for pelagisk konsumindustri i år. Toktresultatene, som antyder noe lavere kvoter neste år, gjør et prisfall mindre sannsynlig.

Med høye fangstinntekter fra fisket og god lønnsomhet på land blir det et godt år for alle som fisker, foredler og eksporterer makrell. Forventninger om lavere kvoter neste år redusere også prisfallrisikoen for aktørene med fisk på lager.

Siste nytt