Mye likt næringsinnhold

Publisert: av Camilla Klævold

Forskere fra HI studerer mesopelagiske arter for å finne ut om de kan ha en fast plass på matfatet i fremtiden

Dette skriver HI. Å utnytta nye ressursar frå havet gjennom berekraftig havbruk og hausting, utan å undergrava helsa til økosystemet, er ei av prioriteringane i handlingsplanen til det internasjonale Havpanelet som blant andre Noreg har slutta seg til.

Dette er òg eit av temaa som blir diskutert på årets North Atlantic Seafood Forum (NASF), 8.–10. juni.

– Meir enn 3 milliardar menneske er avhengige av mat frå havet som kjelde til protein og ernæring. Dette talet kan veksa i framtida, fordi havet kan gi oss over 6 gonger meir mat enn det gjer i dag, seier Peter M. Haugan, programleiar for global utvikling ved HI og ein av hovudtalarane på NASF.

Ulikt næringsinnhald
– Me mata desse forskjellige ingrediensane til ti mus i kvar gruppe og målte vekta kvar veke. Etter elleve veker så vi at vektauken var forskjellig blant dei forskjellige gruppene, seier Azad, som leidde studien saman med Lise Madsen.

I dei førebelse resultata såg dei at mus som vart mata med laksesild, la på seg betydeleg meir enn dei som fekk lysprikkfisk.

– Frå tidlegare studiar veit me at desse mesopelagiske artane har ulikt næringsinnhald, og inneheld forskjellige typar feitt. Desse feitta kan ha forskjellige nivå av kor fordøyelege det er, og dette kan delvis forklara resultata me har funne så langt.

Likevel kan noko av forskjellen òg skylder appetitten til musene på Mueller's pearlside. Forskarar fann at mus i denne gruppa åt litt meir av fôret enn dei andre.

– Dette er eit førebels resultat, så me må gjera meir detaljerte analysar for å korrigera for blant anna forskjellar i fôrinntaket, legg Azad til.

Dykkar ned i det mesopelagiske
Studien kjem på toppen av mykje ny forsking på mesopelagiske artar ved HI dei siste åra: både på kor mykje som finst av dei i norske farvatn og korleis dei kan bidra til mat- og fôrsikkerheit.

Ein studie fann at fleire av dei mesopelagiske artane var rike både på protein, omega 3-feittsyrer, vitamin og viktige mineral.

– Kort oppsummert er næringsinnhaldet liknande eller høgare enn i filet frå den fisken vi ofte et, som laks og torsk. Og stort sett høgare enn i kolmule, som er mykje brukt som ingrediens i laksefôr, konkluderte forskar Martin Wiech.


les mer om undersøkelsene som er gjort i henhold til diabetes på HI:

Siste nytt