Obligatorisk fangsprøvelotteri fra 15. januar - HI informerer mer

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fra fredag 15. januar er fangsprøvelotteriet obligatorisk for fartøy med elektronisk fangstrapportering ( ERS) 

Havforskningsinstituttet har lagt ut mer info om fangstprøvelotteriet som nå blir påbudt for elektronisk fangsrapportering for artene sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde.

Den nye forskriften finner du her ( J-1-21) 

Havforskerne mener flere prøver vil gi et enda bedre grunnlag for bestandsestimering i årene som kommer og mener at for få fangster har vært med så langt i prosjektet.

– Nå håper vi at fangstprøvelotteriet får den funksjonen det var tiltenkt, sier forsker Håkon Otterå, som er leder for prosjektet på Havforskningsinstituttet på egne nettsider

Fangstprøvelotteriet er et prøvetakingssystem som tilfeldig velger ut både fangster og fartøy gjennom den elektroniske fangstdagboken. Selve lotteriet startet i 2018 og har utviklet seg til å gjelde sild, kolmule, makrell, øyepål, brisling, tobis, hestmakrell, vassild og lodde. 

Med andre ord vil det nye påbudet gjelde store deler av den pelagiske flåten, som kun har deltatt på frivillig basis så langt. Dataene vil bli brukt direkte opp mot kvoterådene fra Havforskningsinstituttet.

Siden oppstarten i 2018 har mindre enn 50 prosent av fangstene i de aktuelle fiskeriene vært med i prøvetakingssystemet. Selve systemet er blitt bygget opp trinnvis gjennom flere år, men HI trenger større deltagelse, for å få et bedre tallgrunnlag.

– Det overordnede målet med en slik prøvetaking er at vi skal få til et tilfeldig utvalg. Om prøvetakingen skjer blant alle, og ikke kun et lite utvalg av båter, gir det nye systemet store muligheter for at vi står igjen med enda bedre statistisk grunnlag, forklarer Otterå.

Det er ikke kun antall prøver som er viktig, men også at de er valgt tilfeldig fra alle fiskeoperasjoner. Ved større deltagelse blir også byrden fordelt, og det blir mindre arbeid for de enkelte båtene.

Også internasjonalt har systemet vekket interesse, og et prosjektsamarbeid rundt dette er allerede i startgropen med de fleste fiskerinasjonene i Nord-Europa. Nå er målet er å bygge fangstprøvelotteriet videre i ICES.

– Disse dataene er minst like viktige som toktene. Om vi ikke får riktige data, så vil rådene våre være mindre presise og korrekte enn de kunne vært. Noe som er negativt for hele næringen, forklarer Otterå.

Før jul sendte Havforskningsinstituttet ut pakker til over 200 fartøy og rederier, med både kartonger som prøvene skal legges i, og informasjon om selve fangstprøvelotteriet. Målet er at det skal være så enkelt som mulig. Både for rederi, fiskere og mottaket.

 

Dette er Fangstprøvelotteriet:

 • En utvalgsundersøkelse som er basert på at fartøyene melder alle fangster inn til HI via elektronisk fangstdagbok (ERS).
 • Undersøkelsen gir betydelig mer presis beregning av alderssammensetningen i totalfangsten enn tidligere metode, og dermed mer presise kvoteråd.
 • Fartøyet får melding tilbake om HI ønsker en prøve av fangsten eller ikke.
 • Prøvene kan leveres i land sammen med fangsten (til norske anlegg) og kommer etter hvert til HI. Der blir de opparbeidet og brukt i beregning av tallet på individ fisket av hver årsklasse av en bestand.
 • Prøvene blir intrigert i HI sin database for biologiske prøver.
 • Lotteriet sikrer representative prøver som er spredt utover i tid, geografisk område og fra forskjellige fartøy.  Les mer om forskriftsendringen:

  • 18. mai 2020 sendte Fiskeridirektoratet et forslag om forskriftsfastsettelse av plikten til å innhente fangstprøver på vegne av Havforskningsinstituttet («fangstprøvelotteriet») på høring. Høringsfristen ble satt til 7. august 2020.
  • Ved forskriftsendring av 3. januar 2021 besluttet Fiskeridirektoratet at alle norske fiske- og fangstfartøy som er nevnt i ERS-forskriften §10, og som deltar i fisket etter de artene som er angitt i forskriften, skal delta i fangstprøvelotteriet.
  • Les mer på Fiskeridirektoratet sine sider.


 Siste nytt