Omsetning av NVG-sild fisket på dispensasjonsordning for pumping direkte fra not til føringsfarøy

Publisert: av Line Dale Nilsson

Omsetning av låssatt NVG-sild som fiskes i Kvænangen høsten 2023 / vinteren 2024

Med unntak av at den sydlige grensen for det området der føringsfartøy/kjøper kan melde seg for anbudsauksjonen er flyttet sør til Tjeldsund bru (tidligere Tromsø kommune) og at det vil være mulig for kjøpere å inkludere mer enn et føringsfartøy på den enkelte anbudsauksjonen forutsatt at det er reell konkurranse på auksjonen, videreføres rammeverket for omsetning av Kvænangen-silda.  Om sistnevnte endring får uforutsigbare og uheldige konsekvenser vil nevnte endring bli fjernet.

Rundskriv 24/23 finner du her:

Siste nytt