Pelagia vant frem i Høyesterett

Publisert: av Roar Bjånesøy

Høyesterett avsa i går dom i saken Pelagia hadde mot Nærings- og fiskeridepartementet i saken om fiske- og omsetningsstopp i tobis-fiske med påfølgende inndragning av en tobisfangst i 2017

-Sildelaget tar dommen i Høyesterett til etterretning. Vi vil studere dommen nøye og komme tilbake til hvilke konsekvenser dette kan medføre for Norges Sildesalgslag fremover,  sier administrerende direktør Paul Oma i Sildelaget.

 

 

I sammendraget for avgjørelsen skriver  Høyesterett:

Høyesterett kom til at fiskesalgslagsloven § 13 ikke gir hjemmel til å stanse fiske og omsetning av fangst når uenighet om prisnivået leder til en treg og uoversiktlig omsetningssituasjon. Både lovens ordlyd og forarbeider tilsier at vilkåret i § 13, at tiltak må være «nødvendig av omsyn til avtaket», først er oppfylt dersom fiskemottakene ikke er i stand til å ta unna fangstene som leveres. Det var ikke tilfelle i denne saken. Staten fikk imidlertid medhold i at § 13 gir hjemmel ikke bare til å stanse fisket, men også omsetningen, forutsatt at hensynet til avtaket gjør det nødvendig.

Fiskestoppvedtaket var av den grunn ugyldig, og omsetning i strid med det kunne ikke begrunne inndragning. Heller ikke det forhold at fangsten ble omsatt uten at det var gitt omsetningstillatelse av Sildeslagslaget kunne gi grunnlag for å inndra fangstoppgjøret, ettersom avslaget på omsetningssøknaden bygde på den ugyldige forskriften om fiskestopp.

Vedtaket om inndragning av fangstoppgjøret ble etter dette kjent ugyldig.

 

Les mer Høyesterett sin avgjørelse og om dommen her: 

Siste nytt