Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 12 02 18

Publisert: av Line Dale Nilsson

På grunn av oppgang i melindikatoren på 5,27 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går opp
fra 29 til 60 USD, blir den effektive oppgangenen i oljeindikatoren 33,35 % og det blir endringer
for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og
oljeanvendelse gjelder fra 12.02. 2018.

Prisendring fra og med 12. februar 2018

Ryktene har en tid gått om en større prisøkning for fiskeolje. Nå vises den i prisindikatorene. Prisene for fiskemel har gått opp og gitt en endring i prisindikatorene med 5,27 % siste uken. I tillegg har prisene på fiskeolje økt og gitt en endring i prisindikatorene på 33,4 %, selv etter en har justert for innholdet av de essensielle (livsviktige) fettsyrene EPA og DHA. En slik prisstigning er trolig historisk høy! Siden det er oljeprisen som har gått mest opp, vil prisøkningen slå mest ut på fettrike fiskeslag og i de periodene fisken inneholder mest fett.

En av årsakene til at ryktene om prisøkning gikk en tid før vi så utslag i prisindikatorene, var at produsentene måtte først gjøre seg ferdig med de gamle kontraktene, før de kunne begynne å forhandle om nye kontrakter og nye priser med sine kunder.

Sildelaget, følger sammen med Sjømat Norge, med på prisene på fiskeolje og fiskemel i verdensmarkedet, fra uke til uke. Dersom prisene på verdensmarkedet stiger eller synker mer enn 5 % fra forrige endring av minsteprisene, blir minsteprisene justert ved første månedsskifte. Endres prisene på verdensmarkedet mer enn 10 % fra forrige minsteprisendring, blir minsteprisene endret førstkommende mandag. Det er med andre ord prisene på verdensmarkedet som bestemmer når vi skal ha endring av minsteprisene for råstoffet til mel- og oljeanvendelse.

Det er auksjonsprisene, altså hva fabrikkene er villig til å by for råstoffet, som bestemmer hva fisker får. Eneste kravet til auksjonsprisene er at de skal være minstepris eller mer. Dersom det er mye råstoff tilgjengelig i forhold til kapasiteten på kjøpersiden, vil kjøperne ofte ikke by noe særlig mer enn minstepris. Dersom det er lave kvoter og lite tilgjengelig råstoff, vil en ofte se at kjøperne byr mer enn minstepris.

Tillegget mellom minstepris og auksjonspris, kalles auksjonstillegg. Auksjonstillegget kan variere til dels veldig mye fra en periode til en annen, det kan variere sterkt mellom råstoffslag, konkurransesituasjonen på kjøpersiden og når på året en fisker. I grafen øverst på siden, har vi laget en oversikt over det totale auksjonstillegget pr kg levert fisk til mel- og oljeanvendelse per måned i perioden 2015 – 2017. En ser her at auksjonstillegget i disse tre årene, er størst tidlig på året og reduseres når lagrene på fabrikkene er fulle og når de begynner å få fylt opp kontrakter. En ser også at 2016 var et noe avvikende år i forhold til størrelsen på auksjonstillegg, i forhold til 2015 og 2017. Auksjonstillegget i 2016 kan forklares med større konkurranse i førstehåndsmarkedet, blant annet som følge av at dette året ble omsatt 470.000 tonn gjennom Norges Sildesalgslag til fiskemel og fiskeolje, sammenlignet med 710.000 tonn i 2015 og 600.000 tonn i 2017.

Markedsprisene på fiskemel og fiskeolje er avhengig av størrelsen på kvotene på de pelagiske artene som benyttes til fiskemel og -olje. Både historisk og i dag, foregår de største fiskeriene av arter til fiskemel og -olje i Sør-Amerika. Er det utsikter til mye råstoff fisket i Sør-Amerika, vil prisene synke på verdensmarkedet. Da blir prisen og auksjonstillegget lavere i den norske auksjonen.

Akkurat nå er kvotene i Peru lavere enn det en forventet, etterspørselen stor og prisene har øket mye i det siste. Dette slår positivt ut for både minsteprisene og auksjonstillegget på den norske auksjonen. Vi kommer til å følge utviklingen tett fremover.

Så; ha et godt 2018 og skitt fiske!

Rundskriv 04/18 finner du her:

Siste nytt