Prisinformasjon på Sildelagets ekstranettsider

Publisert: av Roar Bjånesøy

Vinnende bud i budloggen midlertidig fjernet fra 16. mars 

Sildelaget har siden januar forhandlet med Sjømat Norge om en omforent løsning for prisinformasjon som begge parter har tro på. Dette har partene lyktes godt med. Sildelagets styre ønsker nå en ekstern juridisk kvalitetssikring av denne løsningen, før den kan vedtas og iverksettes. Denne rapporten er allerede under utarbeidelse. I påvente av ferdigstilling av rapporten ønsker Sildelaget å midlertidig fjerne beløp på vinnende bud i budloggen. Dette for å sikre oss mot videre rettstridig praksis i informasjonsdeling fra auksjonen.


Nå blir vinnende bud i budloggen/auksjonsloggen på Sildelagets ekstranettsider fjernet for alle som har hatt tilgang der. Det betyr at det bare er fartøyet og kjøperen som vil se prisen den spesifikke fangsten blir solgt for på auksjonen. Andre som har tilgang vil ikke se vinnende bud i budloggen utenom eget fartøy og egne kjøp.


 I desember ble det kjent at ankeutvalget ikke tillot anken fremmet til behandling i høyesterett. Dommen fra Gulating lagmannsrett er dermed rettskraftig. I hovedsak går domsslutningen ut på at lagets praksis med tilgjengeliggjøring av detaljert og individualisert prisinformasjon om enkeltkjøp av pelagisk fisk på ekstranettet er rettsstridig. 

 I dommen fra lagmannsretten på side 52 slås det fast at lagets praksis ved å gi presis og identifiserende informasjon fra budlogger umiddelbart etter at auksjonene er avsluttet er rettstridig. Dette er begrunnet med at slik informasjon er forretningshemmeligheter som omfattes av Sildelagets taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 2.  

Det fremkommer i dommen at vinnende buds pålydende er en næringsopplysning som etter drøftelser i lagmannsretten har status som «forretningshemmelighet» jamfør forvaltningsloven §19.

Siste nytt