Reguleringsmøte 6. -7. november

Publisert: av Roar Bjånesøy

Høstens reguleringsmøte holdes 6. og 7. november i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige høstmøtet for drøfting av regulering av fiskeriene (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

Møtets innhold Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2020.

Fiskeridirektoratet må høsten 2019 bruke mye ressurser på å følge opp arbeidet med Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring. Det vil være vanskelig å unngå at dette arbeidet får konsekvenser for øvrig utredningskapasitet opp mot reguleringsmøtet i november. Vi understreker derfor at vi i forslagene til regulering av de ulike fiskeriene for 2020 i enda større grad enn vanlig vil legge opp til en videreføring av årets reguleringer. Vi ber derfor om at forventningene til å utrede innspill om endringer tilpasses deretter.

For ytterligere informasjon om hvilke fiskeri som er planlagt behandlet i møtet, se vedlagte (./.) saksliste. Sakslisten legges også ut på www.fiskeridir.no.

Møtet har begrenset adgang: Les mer om det her: 

 

Siste nytt