Sildelaget anker til Høyesterett

Publisert: av Line Dale Nilsson

Styret i Norges Sildesalgslag har besluttet å anke dommen fra Gulating lagmannsrett i saken der Sjømat Norge har saksøkt Sildelaget for tilgjengeliggjøring av auksjonsinformasjon på ekstranettet.

- For Sildelaget har det vært et viktig prinsipp at alle auksjonsdeltagere skal ha lik og samtidig tilgang til budinformasjon. Det skaper en rettferdig konkurranse om fellesskapets ressurser og gode rammer for omsetningen. Ett av de viktigste informasjonselementene, med direkte betydning for hvor velfungerende auksjonen og prisdannelsen i førstehåndsomsetningen blir, er tilgang til pris på vinnende bud. Hvis det vinnende budet skal holdes hemmelig for fiskere og kjøpere på markedsplassen, så vil det få konsekvenser for verdiskapingen i hele verdikjeden, sier styreleder Lars Ove Stenevik.

-De andre fiskesalgslagene har besluttet å tiltre Sildelaget som partshjelpere i anken til Høyesterett siden dommen også vil ha konsekvenser for dem om den blir rettskraftig. Saken reiser noen prinsipielle rettslige problemstillinger rundt fiskesalgslagslova og andre lover som vi mener det er viktig at Høyesterett tar stilling til sier Stenevik.

Kontaktpersoner:
styreleder Lars Ove Stenevik og
adm.dir. Paul Oma

 

Siste nytt