Skip to Content

Sjøfartsdirektoratet informerer om hviletid, bemanning og kurs

Publisert: av Roar Bjånesøy

i forbindelse med cornoviruset og behovet for kritiske samfunnsfunksjoner og transport har Sjøfartdirektoratet gjort tiltak

Angående hviletid og bemanning:

For norske fartøy som er omfattet av departementenes liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell, slik den er publisert på regjeringen.no, kan rederiet ved behov vurdere sikkerhetsbemanning etter ny driftssituasjon uten at direktoratet gir sin tilslutning i form av en ny bemanningsoppgave. 

Last ned som PDF

Rederiets beslutninger skal baseres på en risikovurdering av situasjonen og endrede driftsforutsetninger. Risikovurderingen skal gjøres i samråd med skipets mannskap. Lovens normale regler skal følges så langt det er praktisk mulig.

Videre viser vi til at skipsfører kan sette arbeids- og hviletidsbestemmelsene til side som følge av karantene- og helsesituasjonen i samfunnet nå, jf. skipssikkerhetsloven § 24 andre ledd, jf. forskrift 26. Juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv., § 6.

Rederiets alminnelige plikter etter skipssikkerhetsloven gjelder uforandret.

Endringer skal loggføres i fartøyets dekksdagbok, jf. forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker.

Bakgrunn

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som samfunnskritiske, har mulighet til å tilpasse driften. Det kan være behov for at fartøyets driftsordning endres eller at enkelte arbeidstakere jobber mer enn normalt i en kortere periode.

Sjøfartsdirektoratet har siden utbruddet av koronaviruset mottatt henvendelser fra rederi og mannskap som møter praktiske utfordringer. Omfanget av dette har økt betydelig etter at Norge og de fleste andre land har innført reiserestriksjoner og transport av personell er blitt vanskeligere.

Vi er nå i en situasjon der Sjøfartsdirektoratet ser behov for å gi retningslinjer, slik at rederiene – i samarbeid med mannskapet – kan håndtere kravene til bemanning.

Gyldighet:

Beslutningen gjelder inntil videre.


Angående transporttilbud langs kysten:

Sjøfolk kan slippe å gjennomføre praktisk del av utvalgte kurs frem til 1.juli 2020 

For å sikre og opprettholde transporttilbudet langs norskekysten, i perioden fram til 1. juli 2020, mens COVID-19 skaper samfunnsmessige problemer, vil Sjøfartsdirektoratet akseptere at sjøfolk som er tilbudt jobb på norske fartøy, kan tiltre tjenesten selv om vedkommende kun har gjennomført de teoretiske delene av utvalgte kurs.

Dette gjelder følgende kurs som kreves etter bestemmelser i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikat for sjøfolk, i det følgende vist til som kvalifikasjonforskriften:

  • Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 7 og 8
  • Passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip, jf. kvalifikasjonforskriften § 60
  • IGF grunnleggende og videregående, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 69 og 69a
Flere kurstilbydere tilbyr e-læring for det teoretiske pensumet i disse kursene. Reiserestriksjoner og avlyste kurs i forbindelse med koronapandemien fører imidlertid til at sjøfolk likevel ikke får gjennomført den praktiske opplæringen som inngår i kursene. Sjøfartsdirektoratet vil derfor akseptere at sjøfolk som kun har gjennomført de teoretiske delene av kursene nevnt over, fram til 1. juli 2020 kan tjenestegjøre ombord på skip, i stilling som krever det aktuelle kurset.

Siste nytt

Back to top