Til fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum

Publisert: av Roar Bjånesøy

For å kunne bidra til mest mulig verdiskaping fra makrell- og silderessursene er det i særdeleshet viktig at fiskerne sørger for at råstoffet som landes har topp kvalitet.

Sildelaget informerer:

I denne sammenheng er det viktig at fiskerne oppgir korrekte opplysninger om råstoffets størrelse, gruppefordeling og åteinnhold. Gode og representative prøver er en viktig garantist for dette. I tillegg må fiskerne være både grundige og nøyaktige under prøvetakingen. Vi minner også om at det skal fremlegges temperaturlogger for hver enkelt tank.

Med grunnlag i overnevnte ber vi om at dere oppdaterer dere på følgende rundskriv (vedlagt):

- Rundskriv 06/14 «Behandling av pelagisk råstoff til konsum»

- Rundskriv 07/14 «Reklamasjon ved landing av pelagisk råstoff til konsum»

- Rundskriv 14/12 «Sortimentsprøver ved ombordtaking og lossing av pelagisk fisk til konsum gjeldende fra 6. august 2012»

Med referanse til Rundskriv 06/14 vil vi bl a bemerke viktigheten av at;

1) Fartøy og fangstredskaper skal rengjøres etter hver tur, også alt utstyr, tanker og lignende som kommer i direkte kontakt med fisken

2) Fisken skal straks den er tatt om bord kjøles ned. Uavhengig av kjølemåte, skal temperaturen reduseres ned til høyst 3°C seks timer etter innlasting og høyst 0°C etter 16 timer. Temperaturen skal videre kunne overvåkes og registrerer

3) Bestemmelse av råstoffets kvalitet skal tas umiddelbart etter lossing påbegynnes. Dersom lossing ikke kan starte innen åtte timer etter ankomst til kjøpers anlegg, alternativt 20 timer etter avsluttet auksjon, skal kjøper ta prøve for bestemmelse av fiskens kvalitet dersom et eventuelt reklamasjonskrav skal behandles. Dersom kjøper ikke tar prøve som nevnt mister han sin rett til å reklamere på råstoffets kvalitet

4) Eventuelle reklamasjoner må fremsettes straks ved mottak fra fartøy

Med referanse til Rundskriv 07/14 ber vi spesielt fisker om å merke seg åteskalaen 1-4

Åte 1: Uten annet tarminnhold enn blodvann
Åte 2: Åtemengden ikke større enn at den renner bort sammen med blodvannet
Åte 3: Åten er mer konsentrert og renner ikke ved utpressing, men fisken skal ikke være buktært
Åte 4: Magesekk eller tarmkanal er full av åte

Med referanse til Rundskriv 14/12 vil vi bl a bemerke følgende

- Det skal minimum tas tre prøver per 100 tonn ombordtatt kvantum/utlosset kvantum og
- Hver prøve skal inneholde minimum 20 kg

Norges Sildesalgslag vil oppfordre fiskerne om å være nøye med prøvetakingen og således bidra til at mest mulig eksakt informasjon om den enkelte fangst blir rapportert. Likedan er det viktig å ha fokus på hygiene og renhold.

Norges Sildesalgslag vil også minne fiskerne om at ved angivelse av størrelse på Gruppe 1 makrell er det kun makrell med vekt på 250 gram og mer som skal inngå i grunnlaget. Og det er kun Gruppe 1 makrell som er gjenstand for auksjonsomsetning/validering.

Norges Sildesalgslag ønsker til sist både fiskere og kjøpere lykke til med høstsesongen.»


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen

Siste nytt