Tilskuddsordning for likestillingsarbeid

Publisert: av Camilla Klævold

Nå kan du søke midler for å fremme likestilling i fiskeriene

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen la i august fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien viser til en rekke hindre for likestilling i næringen – som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organer og holdninger til kvinner.

– Det er ingenting som fysisk hindrer en kvinne i å bli fisker, men næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Selv om det stadig er flere jenter som søker seg til Fiske og fangst i videregående opplæring, er det fortsatt få kvinnelige fiskere og for få kvinner representert i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag, sier fiskeri- og sjømatministeren.

For få kvinner i fiskeriene
Et av tiltakene i strategien er en avsetning på 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert ordning, hvor tilskuddene skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være aktuelt å gi tilskudd til organisasjoner som driver med kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri- og sjømatsektoren.

– Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og vil med denne støtteordningen legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier Ingebrigtsen.

Søknad og gjennomføring

Fristen for å søke er 31.11.2021 og søknadene vil vurderes samlet etter søknadsfristens utløp.

Følgende tiltak vil prioriteres:
- Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.
- Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.
- Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.
- Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.
- Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.
- Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling

 

Informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du på denne siden.

Siste nytt