Tobisfisket utenfor NØS i 2020

Publisert: av Camilla Klævold

Rundskriv 09/20: Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse

I prisdrøftingene mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag, ble det avtalt at «Tobis fisket i EU-sonen (Doggerbanken) skal ha et trekk tilsvarende 1 % fettregulering i forhold til fettreguleringssatsen i den enhver tid gjeldende priskalkyle.»

Dette er i ettertid blitt definert til de rutene som tradisjonelt har 1 % lavere fettinnhold enn tobis som fisket i NØS. Dette er gjort i samråd med tobisfiskerne, og deres erfaringer. Det er noen få ruter i nordøst i dansk sektor som unntas fra denne ordningen, ut fra erfaringer med at fettinnholdet her er til tider høyere enn i NØS.

I samråd med Sjømat Norge, har en nå blitt enige om at ovenfornevnte trekk KUN skal gjøres på fangster det bys minstepris på, og som er innmeldt utenfor NØS.

Det vil si at fangster utenfor NØS som det bys over minstepris på, skal avregnes som normalt, og at regelen ovenfor med avregning der det skal trekkes et beløp tilsvarende verdien av 1% fettregulering kun skal komme til anvendelse når budet tilsvarer minstepris.

For tiden er dette trekket 18,82 øre/kg, men dette vil endres ved eventuelle endringer av minstepris fremover.


Rundskriv 09/20:

Siste nytt