Utfordrer deltakerloven - dispensasjonen påklages

Publisert: av Roar Bjånesøy

Både Fiskarlaget og Fiskebåt påklager dispensasjonene som Fiskeriminister Sandberg har gitt til Gunnar Klo AS om å ta over aksjemajoriteten i et kystfartøy. Sjømat Norge, derimot, bifaller beslutningen 

 Norges Fiskarlag vil påklage at Gunnar Klo AS får dispensasjon og dermed lov til å ha aksjemajoriteten i et kystfartøy. – Vi mener saken utfordrer prinsippene i deltagerloven, sier leder Kjell Ingebrigtsen på egne nettsider.

 Lederen i Norges Fiskarlag sier deltagerloven er en av de tre sentrale lovene som forankrer og sikrer norske fiskeressurser både nasjonalt og mot internasjonalt press.

– Det er svært uheldig om dette medfører en endring av praktisering av denne loven, som jo er vår viktigste forsikring for at norske kvoter forblir på norske hender, understreker Ingebrigtsen.

Gunnar Klo AS er en industribedrift som nå er gitt anledning til å ha og levere fisk fra eget fartøy.

Norges Fiskarlag vil påklage vedtaket siden vi har rettslig klageinteresse.

– Vi mener vedtaket fra departementet er ugyldig fordi bestemmelsen om dispensasjon er begrenset til havfiskefartøy, noe det ikke er snakk om for fartøyet «Morgenstjerne» i denne saken, sier Kjell Ingebrigtsen.


Også Fiskebåt mener Sandberg bryter 

Fiskebåt meiner at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) bryt med Deltakarlova, når han gir Gunnar Klo AS løyve til å ha aksjemajoriteten i eit kystfartøy.

  Ifølgje Fiskebåt er vedtaket ugyldig og bør difor gjerast om av departementet. I eit brev til Nærings- og fiskeridepartementet stiller Fiskebåt også spørsmål rundt det faktiske grunnlaget i denne saka, der spørsmålet er kven som kan eige kystfartøyet Morgenstjerne.

Konkurranse
I vedtaket er det nemleg lagt vekt på at leveransane frå dette konkrete fartøyet er ”svært viktig” for verksemda, og at det er sterk konkurranse frå fiskareigde inststribedrifter, og at eigarskap i fartøyet vil føre til at anlegget vil motta meir råstoff utanom hovudsesongen.

Fiskebåt stiller seg undrande til at ein 15 meter lang båt vil ha avgjerande innverknad på tilgangen til råstoff. Det er også merkeleg at det skal vere spesielt stor utfordring i forhold til råstoff i den konkrete regionen, heiter det i brevet.

Ikkje for kystfartøy
Deltakarlova opnar for at det kan bli gitt dispensasjon i spesielle tilfelle, men dette er avgrensa til havfiskefartøy og kan difor ikkje utan vidare overførast til kystfartøy. Årsaka til det, er at havfiskefartøy kan sikre råstoff heile året, i motsetnad til dei små kystfartøya som kunn kan levere når fisken er nær kysten.

I tillegg er det ein føresetnad om at det ikkje er aktive fiskarar innanfor same distrikt som kan overta fartøyet. I denne saka er ikkje noko av dette oppfylt, skriv Fiskebåt i brevet.

Se saken her: 

I Sjømat Norge bifaller man beslutningen til Sandberg.

- Å gi dispensasjon er avgjørende for å kunne konkurrere på like vilkår, sier Geir Ove Ystmark, adm. dir. i Sjømat Norge. Han mener Per Sandberg dispensasjon i deltakerloven er en klok beslutning, heter det på kjøperorganisasjonens hjemmesider.


Den tradisjonsrike og familieeide fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS på Myre i Vesterålen fikk nylig dispensasjon fra det såkalte «aktivitetskravet» i deltakerloven. Dispensasjonen har skapt debatt langs kysten. Sjømat Norge mener vedtaket fra kyst- og fiskeriminister Per Sandberg

-Stadig flere fiskere investerer i fiskeindustrianlegg og driver selv eksport av fisk. Det har de alle rett til å gjøre. Stadig flere fiskere er også redere som driver selskapene sine fra rederikontor på land. Det har de siste årene også foregått en betydelig strukturering som gjør at stadig flere kvoter samles på færre fartøy. Det er da helt avgjørende at lovverket praktiseres slik at ikke tradisjonelle fiskeindustribedrifter knekker sammen fordi de ikke får de samme mulighetene til å sikre seg råvarer, sier Geir Ove Ystmark.

Les mer fra Sjømat Norge her

Siste nytt