Utseilingsrekkefølge for loddefisket i Barentshavet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Informasjon om utseilingsrekkefølgen og deltakelse i fiske etter lodde i Barentshavet i 2024 for kystfartøygruppen

 Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning for utseilingsrekkefølge i kystfartøygruppen. Norges Sildesalgslag har publisert listen med den prioriterte utseilingsrekkefølgen.

 Listen er tilgjengelig på Sildelagets Ekstranett. Der kan de med ekstranett tilgang logge  på og  og finne en kontinuerlig oppdatert liste.

Den ligger under Ekstranett. Man går så til Statistikker under Min Økonomi og ser på fanen Tur/Tørn liste der ( se bildet ovenfor)

 

143 fartøy er meldt på fiske etter lodde i Barentshavet i 2024 i kystfartøygruppen. Antall fartøy er flere enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Derfor bestemte Fiskeridirektoratet å begrense deltakelsen ved loddtrekning, jamfør forskrift 15. desember 2023 nr. 2096 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2024 § 11. Fiskeridirektoratet foretok loddtrekning 15. januar 2024 med fartøy som var påmeldt ved utløp av påmeldingsfristen, 10. januar 2024.

Krav til deltakelse

Fiskeridirektoratet har ikke gjort noen eksklusjoner fra påmeldingslisten, men trukket blant alle påmeldte. Trekningen gjelder de fysiske fartøyene som er påmeldt, og det er ikke mulig å gjøre endringer på listen. Listen gir ikke en endelig oversikt over hvilke fartøy som for delta, men den angir en prioritert rekkefølge for alle påmeldte fartøy. Fartøyeier er selv ansvarlig for å overholde krav til deltakelse.

Vilkårene for deltakelse framgår blant annet av forskrift 21. desember 2023 nr. 2282 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier i 2024 (deltakerforskriften). Reglene innebærer blant annet at eier kan melde på flere fartøy til dette fisket, men fartøyeier kan bare delta med ett fartøy.

Norges Sildesalgslag administrerer utseilingen og ingen fartøy kan seile ut uten på forhånd å ha meldt fra til dem. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Mer informasjon kan man få hos salgsavdelingen på Sildelaget

Differensierte maksimalkvoter

Fartøy som får delta i fisket blir tildelt maksimalkvote basert på fartøyets største lengde:

Største lengde (m)

Maksimalkvoter (tonn)

0–14,99

100

15–20,99

200

21 og over

300

 

Siste nytt