Veiledning for lossing av pelagisk fisk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag har sammen laget en veiledning for lossing av pelagiske fangster som ivaretar smittevernhensyn for alle parter

Veiledningen er utformet slik at interaksjonene og prosedyrene mellom fartøy og kjøpere ved lossing av fangster skal kunne gjennomføres så godt som mulig samtidig som man ivareta gjeldende smittevernregler.Veiledning for interaksjon mellom fartøy og kjøpere ved lossing av fangster av pelagisk fisk  

 • Kun en person fra fartøyet skal gå i land for å delta i prøvetaking av fangsten under lossing, og den samme personen skal delta under alle prøvetakingene.
 • Ved interaksjon mellom personell fra fartøy og kjøper skal det brukes smittevernutstyr (ansiktsmaske og hansker), og interaksjonen skal foregå i samsvar med mottaksanleggets hygienetiltak for øvrig.
 • 1-metersregelenskal overholdes til enhver tid.   
 • Alle dokument som skal utveksles mellom fartøyet og kjøper skal overføres elektronisk. Signering av sluttseddel skjer ved bruk av Sildelagets signeringsapp.
 • Dersom smittevernhensyn er til hinder for fysisk tilstedeværelse ved prøvetaking, kan det brukes videotelefoni eller lignende til å sørge for at begge parter er representert ved prøvetakingen.
 • Trossehandling ved ankomst/avgang kan løses ved at alle involverte benytter hansker. Det anbefales at fartøy og kjøper avtaler hvordan ankomst/avgang skal gjennomføres. Eksempelvis kan personell fra kjøper ta imot første trosse, og fartøyet håndterer fortøyninger for øvrig ihteksisterende rutiner. 
 • Dersom det er mistanke om koronasmitte enten om bord i et fartøy, eller hos kjøper, skal det tas ekstra forhåndsregler for å unngå smittespredning mellom fartøy og kjøper. I et slikt tilfelle skal lossing av fangst foregå uten kontakt mellom personell ved fartøyet og kjøper. Fortøying av fartøyet og oppkobling av losseutstyr skal gjennomføres uten kontakt mellom partene.
 • Dersom et fartøy har mistanke om koronasmitte om bord vil Sildelaget tilstrebe å stille med en inspektør som kan være fartøyets representant under lossing av fangsten.
 • Dersom det oppstår en situasjon der produksjon hos kjøper må stenges ned grunnet koronaviruset anses det som en Force Majeure hendelse i henhold til punkt 12.2 i Norges Sildesalgslags Forretningsregler.
  • Ved slike Force Majeure tilfeller har praksis vært at fangsten tilbys til kjøper med neste reelle bud i auksjonen fangsten ble omsatt i. Dersom ingen av kjøperne som har deltatt i auksjonen har kapasitet til å produsere fangsten, vil fangsten auksjoneres på nytt, med mulighet for endret utbudsområde.

Prøvetaking av fisk ved levering i tilfeller hvor der reklameres på fangst.

 • Reklamasjonskontrollene innbefatter filetering av fisken over lange perioder, og inspeksjonene gjennomføres ved at utvalget av prøver legges frem til inspektør som utfører dette arbeidet alene. Fisken benyttes ikke til konsum etter den er skjært i, men skal legges frem etter filetering for besiktigelse av kjøper/fisker.
 • Sildelagets inspektører har en særdeles ugunstig arbeidssituasjon under reklamasjoner, herunder statisk arbeidsstilling, støy, monotont arbeid og hardt underlag i tillegg til svært lange økter.
 • For at å kunne ivareta arbeidsmiljøhensyn for Sildelagets inspektør, og samtidig sørge for tilstrekkelige smitteverntiltak, anmodes det om det legges til rette for at smittevernet kan ivaretas ved bruk av munnbind eller visir og engangshansker (byttes hyppig) når prøvetaking utføres av Sildelagets inspektører i forbindelse med reklamasjoner.

Dersom bedriften har høyere terskel for smittevernsbekledning (munnbind, hansker, engangsdress, visir mv) anbefales det at inspektørene følger dette, men det må da legges inn kortere økter og lenger pauser under prøvetakingen. 

Siste nytt