NEAFC

Her er kjørereglene for havnestatskontroll i forbindelse med fiskeriaktivitet i NEAFS konvensjonsområder.

For å kontrollere fiske og hindre IUU-aktiviteter utvides kravene om godkjenning og kontroll av utenlandske landinger og omlastning til å gjelde for all fisk (ikke bare som opprinnelig for fryst fisk) i havnene til kontraktspartene i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) med virkning fra 1. juli 2015.
 
Dette innebærer at havnestaten ikke skal tillate landing eller omlastning i havn dersom fartøyet har deltatt i fiskeriaktivitet i NEAFCs konvensjonsområde (se eget kart), med mindre flaggstaten til fartøyet har bekreftet at fisken om bord er lovlig fangst og at fartøyet har rapportert fiskeriaktiviteten i henhold til gjeldende lovgivning.  Fartøyers havneanløp for bunkring, proviantering eller service vil også bli underlagt nevnte havnestatskontroll. 
Landinger og annen bruk av havner kan kun foregå i utpekte havner hos kontraktspartene (Norge, EU, Russland, Island og Danmark-på vegne av Færøyene og Grønland).  Liste over havner finnes på NEAFC sin hjemmeside; neafc.org
 
Fartøy som skal lande eller på annen måte bruke havn i en av NEAFCs kontraktsparter, og som ikke allerede er registrert, må registrere seg som bruker hos NEAFC så snart som mulig og før første landing i utlandet. I tillegg må de forsikre seg om at e-poster fra [email protected] mottas.
Fartøy som allerede er registrert gjøres oppmerksom på at det er gjort noen endringer i forhåndsmeldingen og de må derfor logge seg inn og etterregistrere ny informasjon.
Før fartøy kan anløpe utenlandsk havn må de sende forhåndsmelding til havnestaten og be om tillatelse til anløp.  Skjema for forhåndsmelding, PSC 1 og PSC 2, finner dere på NEAFC sin hjemmeside.
 
PSC 1 brukes dersom fartøyet fører egen fangst og skal lande eller på annen måte bruke havnen. PSC 2 brukes dersom fartøyet har om bord fangst som er fanget av andre fartøyer og omlastet til fartøyet som skal lande eller bruke havnen.
Skjemaet består av tre deler:
Del A skal fylles ut av fartøyet
Del B skal fylles ut av flaggstaten  
Del c skal fylles ut av havnestaten
For informasjon og brukerguide vises det til NEAFC sine nettsider. Videre vises det til Fiskeridirektoratets webside; fiskeridir.no under søkeordet havnestatskontroll («Endringer i NEAFCs havnestatskontroll»). Spørsmål kan videre rettes til FMC på telefon 55 23 83 36 eller e-post: [email protected]
Foreløpig håndtering av havnestatskontroll fra Norges Sildesalgslag sin side:
 
Som det fremgår av ovennevnte er det fartøyenes plikt å registrere seg i NEAFC-systemet og videre forhåndsmelde sine fangster til NEAFC ved landing i utlandet.
 
Etter det vi forstår er det imidlertid sannsynlig at en stor andel fartøyer ikke er kjent med innhold og krav i det nye regelverket som trådte i kraft fra 1. juli 2015 og derav hverken er registrert i NEAFC-systemet eller forberedt til å sende forhåndsmelding til NEAFC.    
 
Med bakgrunn i nevnte vil Norges Sildesalgslag som registrert bruker i NEAFC (vi har blitt registrert  torsdag den 02.07.2015) kunne bistå fartøyer som omsetter gjennom Norges Sildesalgsalg med registrering i systemet og rapportering av fangst.  OBS! Dette er uttrykkelig ment som et foreløpig arrangement.  
 
I disse tilfellene vil de aktuelle fartøyene bli kontaktet av Norges Sildesalgslag med tanke på registrering og forhåndsmelding av fangst.  OBS!  Norges Sildesalgslag vil imidlertid ikke under noen omstendigheter registrere eller forhåndsmelde fangst uten at dette er i oversstemmelse med fartøy/fisker.