Sentrale lover og forskrifter

Nedenfor kan du finne link til lover som er viktige for fiskerinæringen.

Disse linkene går rett inn til Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og andre instanser. Disse blir forandret fra tid til annen på deres sider så det er viktig at en sjekker at en ser på den siste versjonen:

Havressurslova

Deltakerloven

Deltakerforskriften

Utøvelsesforskriften

Konsesjonsforskriften

Landingsforskriften

Lov om førsthåndsomsetning av viltlevende marine ressurser
(Fiskesalgslagsloven)

Forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressurser