Åpenhetsloven

ÅPENHET I SILDELAGET

 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den skal også sikre åpenhet om virksomheters arbeid for å etterkomme lovens føringer.

Sildelaget omfattes av åpenhetsloven.

Oppfølging av åpenhetsloven ble forankret i styrevedtak av 1. desember 2022. Sildelaget skal da sørge for at vår drift fremmer respekt for og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både internt i Sildelaget og eksternt hos våre forretningsforbindelser.

For at allmennheten skal være sikret tilgang til Sildelagets arbeid med åpenhetsloven, vil dokumentasjonen så langt det er mulig gjøres tilgjengelig på våre internettsider og bli fortløpende oppdatert. Dette gjelder også dersom Sildelaget avdekker risiko for at vår drift ikke ivaretar eller negativt påvirker grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og blant våre forretningsforbindelser.

Fiskere og fiskekjøpere
Fiskesalgslagsloven legger føring for organisering av førstehåndsmarkedet, og dermed også forholdet mellom fisker, salgslag og fiskekjøper. Salgslagene forvalter en markedsplass for omsetning av råstoff i første hånd, hvor fiskere og kjøpere er brukere av tjenesten. Salgslagenes rolle kan da sammenliknes med en børs, hvor fisker betaler en avgift for å ha tilgang til å legge sine råvarer ut for salg på markedsplassen. Salgslagene har ikke på noe tidspunkt eierskap over eller risiko for fisken som selges. Fiskere og fiskekjøpere er derfor ikke en del av salgslagenes leverandørkjeder.

Mer informasjon for flåteleddet kan finnes på Fiskarlagets nettsider

Informasjon om lagets retningslinjer:

 

 

Redegjørelse - Sildelagets aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5 

  1. Internt i Sildelaget:

Sildelaget følger arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Vi har opprettet varslingsrutiner gjennom «Mitt varsel» som motvirker trakassering i Sildelaget. Sildelaget har videre aktive fagforeninger og verneombud. Regler om HMS er da iverksatt og følges. Sildelagets vurdering er at disse ordningene er med på å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Sildelaget. Det er ikke kommet frem kritikkverdige forhold i 2022/2023.

  1. leverandørkjeden og våre forretningsforbindelser

Sildelagets forretningsforbindelser og leverandørkjeder er kartlagt i 2023. Sildelaget har tilskrevet disse for en redegjørelse av hvordan aktørene ivaretar åpenhetsloven. Følgende skjema er da lagt ved og vi har bedt om at det fylles ut. Ikke alle forbindelsene har svart og Sildelaget har da innhentet dokumentasjon fra aktørens nettside som viser hvordan åpenhetsloven ivaretas av aktørene. Noen aktører har verken svart eller har dokumentasjon på sine nettsider.

På nåværende tidspunkt har Sildelaget ikke avdekket forhold som tilsier at våre leverandører /forretningspartnere ikke ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktører som ikke har svart vil Sildelaget følge opp.

  1. Fiskere og fiskekjøpere

Som det fremgår overfor er det vår vurdering at plikten til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger ikke omfatter fiskere og fiskekjøpere. Som lagsorganisasjon hvor fiskerne er medlemmer, har imidlertid Sildelaget en nærhet til fiskeflåten som gjør at Sildelaget kan bidra til at aktsomhetsvurderingene her kan foregå på en smertefri måte. Laget er derfor positivt innstilt til å ha en aktiv rolle i aktsomhetsvurderingene av fiskeflåten fremover.

---

For ytterligere informasjon om hvordan Sildelaget håndterer risiko for negative følger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan Sildelaget kontaktes via [email protected]