Meny

Rundskriv 31/23 Tilleggsinnmeldinger - Kjøreregler fra 01.01.2024

Gjeldende Alle fiskeslag Rundskriv
20.12.23

Etter avtale mellom Sjømatbedriftene, Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag åpnes det for tilleggsinnmeldinger på nærmere angitte vilkår.  Her følger det nærmere regelverket: 

1. Hovedregelen er at § 12.1 i Lagets forretningsregler skal gjelde, dvs at fartøyene skal levere solgt fangst uten opphold til kjøper. 

2. Tilleggsinnmeldinger tillattes imidlertid etter døgnets siste auksjon ifm med dag-/kveldsfiske etter nordsjøsild og makrell til konsum.  OBS! Salgsleder/Salgsbordet skal i disse tilfellene kontaktes/informeres ved setting av bruk.  Og, det må dokumenteres at det er en reell ny fangst (temperaturlogg fra tankene, sporings- og elektronisk fangstdagbokdata eller direkte videooverføring). 

3. Likedan tillattes tilleggsinnmeldinger ifm tråling/trålfiske «i kanten» ifm avstemming av leveranser av hvitfisk og leveranser av pelagisk fisk til mel/olje. 

4. Tilleggsinnmeldinger tillates også dersom et fartøy har avsluttet fiske til konsumformål og ønsker å fortsette fiske til mel-/oljeformål på samme turen.  

5. Det kan videre i særskilte tilfeller bli gitt dispensasjon for tilleggsinnmeldinger i med ref til §12.1.  Følgende vil da gjelde:  

a. Salgsleder/Salgsbordet skal godkjenne merfiske/tilleggsinnmelding. OBS!  Om slik godkjenning ikke er gitt har ikke fisker lov til å fortsette fisket etter ordinær innmelding/salg.  

b. Kjøper som har kjøpt den ordinære innmeldingen skal om mulig og dersom det er hensiktsmessig høres i slike sammenhenger (Salgsleders ansvar).  Og, dersom tilleggsinnmelding vil innebære utsatt produksjonsstart for kjøper (fartøyet rekker ikke anlegget iht opprinnelig avtaletidspunkt), må dette forholdet avklares med kjøper før dispensasjon gis.  Andre fartøyer som er kjøpt av nevnte kjøper/landanlegg må ikke bli gjort skadelidende i nevneverdig grad (mye lengre venting eksempelvis) om merfiske/tilleggsinnmelding skal godkjennes.  

c. Ved slakt fiske, få fartøyer på havet og god kapasitet på land-/produksjonssiden utvises det stor fleksibilitet ved vurderingen.  

d. Dersom et fartøy uventet/utilsiktet treffer på fisk på vei til land med en last skal dette hensyntas positivt i vurderingen. 

e. Dersom det er behov for å avhjelpe et fartøy som ikke har kapasitet til å ta all fisken selv (overpumping) skal dette hensyntas positivt i vurderingen. 

 

6. Tilleggsinnmeldinger skal ha utbudsområde med utspring i summen av ordinært innmeldt kvantum og tilleggsinnmeldt kvantum.  OBS!  Tilleggsinnmeldinger på 50 t og mindre trengs ikke omsettes på auksjon. 

7. Tilleggsfangst kan ikke losses før fangster kjøpt i tidligere auksjon av samme kjøper er ferdig losset.  Dette gjelder uavhengig av bestemmelsen i forretningsreglene § 12.6 om lossetørn etter ankomst.   

8. Dersom fartøyer ikke overholder overnevnte regelverk vil de bli underlagt følgende reaksjoner: 

Hovedregelen er at reaksjon (inndragning) blir foretatt med grunnlag i halve verdien av endelig utlosset kvantum fratrukket opprinnelig innmeldt kvantum pluss 50 t (altså det etableres et generelt bunnfradrag på 50 t før reaksjoner iverksettes).  Videre gjelder at dersom fartøy er i brudd med utbudsreglementet (dvs at samlet utlosset kvantum fra en tur tilsier at en fangst skulle hatt et større utbudsområde) samtidig som en tilleggsinnmelding ikke er klarert med salgsleder/salgsbordet, skal det reglementet som resulterer i den strengeste reaksjonen overfor fisker, det vil si enten med grunnlag i utbudsreglementet eller med grunnlag i tilleggsinnmeldingsreglementet, konsekvent gjøres gjeldende. 

9. Ordningen vil ellers være gjenstand for en tett og kontinuerlig vurdering fra både kjøper- og fiskersiden med tanke på hvorvidt det må gjøres tilpasninger i ordningen eller om en i verste fall må skrote ordningen.  Det er derfor viktig at fiskerne har både respekt og forståelse for de vurderingene Norges Sildesalgslag gjør i de enkelte sakene. 

   

Med vennlig hilsen  

NORGES SILDESALGSLAG 

Flere rundskriv